Konkurs literacki „Wiosna, wiosenka”

 

Aby umilić czas dzieciom, które zmuszone są dużą część dnia spędzać w domach, przygotowaliśmy dla nich specjalny konkurs!

Konkurs dotyczy stworzenia wierszyku lub rymowanki nt. wiosny. Uczestnicy mogą popisać się swoimi umiejętnościami pisarskimi, kreatywnością i wyobraźnią, wygrywając przy tym gry planszowe dla całej rodziny!  Zabawa przeznaczona jest dla dzieci w dwóch grupach wiekowych: 6-8 lat oraz 9-12 lat. Do zdobycia są gry: Tajniacy, Pandemia, Takenoko, Baobab, Jungle Speed Kids, Cortex.

Konkurs trwa do 24 kwietnia.

REGULAMIN

1. Organizator:

Wrocławski Klub ANIMA
ul. Pilczycka 47, 54 – 150 WROCŁAW
tel. (71) 351 12 71
www.klubanima.pl

2. Terminy:

• Zgłoszenia 24.04.2020
• Rozstrzygnięcie konkursu 29.04.2020

3. Kategorie wiekowe:

• Dzieci w wieku 6-8
• Dzieci w wieku 9-12

4. Cele konkursu:

• Upowszechnianie kultury słowa pisanego wśród dzieci
• Uwrażliwienie na słowo pisane, prozę oraz rozbudzanie zainteresowania poezją wykraczającą poza kanon lektur szkolnych.
• Rozwijanie wyobraźni twórczej w kierunku poszukiwań własnego głosu artystycznego.
• Kształtowanie umiejętności wyrażania uczuć poprzez pisemną formę ekspresji.

5. Kryteria oceny:

• Atrakcyjność tekstu i autorskie ujęcie hasła przewodniego konkursu.
• Poprawna gramatyka.
• Bogactwo środków artystycznego wyrazu.
• Ogólne wrażenie artystyczne.

6. Nagrody:

1. Z każdej kategorii wiekowej i konkursowej zostaną wyłonione trzy pierwsze miejsca (I, II i III), które będą uhonorowane nagrodami. Nagrodami są gry planszowe dla całej rodziny (jedna sztuka gry za każde z miejsc). Gry do wygrania: Tajniacy, Pandemia, Takenoko, Baobab, Jungle Speed Kids, Cortex
2. Jury ma prawo do przyznania wyróżnień.
3. Decyzja jury jest ostateczna i niepodważalna.
4. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone 29 kwietnia, po godz. 15:00.

7. Warunki uczestnictwa:

1. Wysłanie przez opiekuna prawnego maila z wierszem konkursowym jest równoznaczne z wyrażeniem przez niego zgody na udział osoby małoletniej w konkursie.
2. Opiekun prawny musi wyrazić zgodę na uczestnictwo podopiecznego w konkursie. Zgoda musi być udzielona w treści maila.
3. Każdy uczestnik konkursu przygotowuje jeden, wybrany przez siebie wiersz o tematyce zgodnej z myślą przewodnią konkursu – Wiosna, wiosenka.
4. Organizator pozostawia uczestnikom pełną swobodę w zakresie doboru utworu.
5. Warunkiem udziału w konkursie jest dostarczenie maila na adres: konkurs@klubanima.pl wiersza dotyczącego tematu konkursu. W mailu należy też podać imię i nazwisko dziecko oraz kontakt telefoniczny do opiekuna dziecka.
6. Zgłoszenia przyjmowane są do 24.04.2020 r.

8. Dostarczenie nagród:

1. Nagrody zostaną dostarczone do laureatów drogą pocztową/lub przez kuriera.
2. Organizator skontaktuje się ze wszystkimi laureatami w celu ustalenia dokładnego adresu wysyłki nagrody.
3. Organizator poda laureatom numer paczki z nagrodą, która zostanie wysłana drogą pocztową/lub przez kuriera.
3. Organizator nie odpowiada za dostarczenie nagrody. W celu ustalenia stanu wysyłki trzeba kontaktować się z pocztą/firmą kurierską.

9. Przetwarzanie danych osobowych:

1. Organizator, pozyskując dane osobowe uczestników konkursu zobowiązuje się do przestrzegania ustawy z dnia 10 maja 2018 r. – o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2018., poz. 1000 z późn. zm.) oraz rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. – w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, Dz. Urz. UE L Nr 119 str. 1 (od dnia rozpoczęcia stosowania ww. rozporządzenia, tj. od dnia 25 maja 2018r.).
2. W tym celu Organizator informuje uczestników Konkursu o zasadach przetwarzania ich danych osobowych dla potrzeb organizacji oraz przeprowadzenia Konkursu (klauzula informacyjna znajduje się w Karcie Zgłoszenia). Jednocześnie Organizator informuje, iż wymagana jest zgodna na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby udziału w Konkursie, w przypadku braku zgody Uczestnik nie będzie mógł wziąć udziału w Konkursie.
3. Niezależnie od powyższego, Organizator zwraca się do uczestników o wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów promocji wyników oraz informowania o przebiegu Konkursu
4. W przypadku gdy uczestnik konkursu wyraża zgodę na rozpowszechnianie swojego wizerunku w celach związanych z promocją wyników oraz informowaniem o przebiegu konkursu, winien podpisać oświadczenie o wyrażeniu zgody na rozpowszechnianie wizerunku (wzór oświadczenia stanowi element karty uczestnictwa).
5. Administratorem danych osobowych udostępnianych przez Uczestników jest Wrocławski Klub ANIMA.
6. Dane osobowe przekazane Organizatorowi przez Uczestników niniejszego Konkursu będą przez niego przetwarzane w celu:
a) realizacji Konkursu,
b) wyłonienia zwycięzców Konkursu,
c) doręczenia nagród
d) publicznego poinformowania o wynikach Konkursu,

7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich nie podanie uniemożliwia udział w Konkursie. Każdy Uczestnik Konkursu posiada prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania.
8. Uczestnik Konkursu może wyrazić zgodę na opublikowanie swojego imienia, nazwiska i wizerunku jako uczestnik Konkursu na stronie Organizatora www.klubanima.pl , oraz na fanpage’u Organizatora http://www.facebook.com/WroclawskiKlubAnima.

Organizator zastrzega sobie prawo do zmian i poprawek w niniejszym regulaminie (za wyjątkiem bezpłatnej formy – konkurs zawsze był, jest i pozostanie bez opłat)

W sprawach spornych ostateczna interpretacja regulaminu należy do Organizatora.