Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności Biuletynu Informacji Publicznej Wrocławskiego Klubu ANIMA we Wrocławiu

Wrocławski Klub ANIMA zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Wrocławskiego Klubu ANIMA we Wrocławiu.

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych i słabosłyszących;
 • brak opisów alternatywnych i tytułów dla zdjęć i grafik;
 • brak audio deskrypcji dla materiałów video/multimedialnych;
 • zamieszczone na stronie publikacje w formie PDF nie są dostępne cyfrowo;

Wyłączenia

 • dokumenty opublikowane przed 23 września 2018 roku

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Beata Oleszkiewicz.
 • E-mail: beata.oleszkiewicz@klubanima.pl
 • Telefon: 728835767

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Dyrektor Wrocławskiego Klubu ANIMA we Wrocławiu
 • Adres: Wydział Kultury Urzędu Miasta Wrocławia
  ul. G. Zapolskiej 4 , 50-032 Wrocław
 • E-mail: wkl@um.wroc.pl
 • Telefon: 71 7778354

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Do Wrocławskiego Klubu ANIMA można dojechać tramwajami linii 12,18,19, 21 Przystanek wysiadkowy nazywa się Anima. Obiekt posiada parking dla osób z niepełnosprawnością ruchową. Przy wejściu głównym zamontowano dzwonek, który wzywa pomocy przy otwarciu drzwi wejściowych. Na teren obiekty można wejść z psem przewodnikiem. Budynek ma jeden poziom na którym jest szatnia i toaleta dla niepełnosprawnych, nie ma barier architektonicznych. Obsługa w języku migowym po uprzednim uzgodnieniu z pracownikiem.