Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności Wrocławskiego Klubu ANIM A

Wrocławski Klub ANIMA zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Wrocławskiego Klubu ANIMA.

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej. Zapewnienie dostępności niosłoby za sobą nadmierne obciążenia dla podmiotu publicznego.

Zobacz: Ocena możliwości zapewnienia dostępności strony internetowej

Treści niedostępne

 • filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych i słabosłyszących;
 • brak opisów alternatywnych i tytułów dla zdjęć i grafik;
 • brak audio deskrypcji dla materiałów video/multimedialnych;
 • zamieszczone na stronie publikacje w formie plików PDF nie są dostępne cyfrowo;

Wyłączenia

 • dokumenty opublikowane przed 23 września 2018 roku

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Pobierz Raport z wynikami przeglądu dostępności.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Beata Oleszkiewicz.
 • E-mail: beata.oleszkiewicz@klubanima.pl
 • Telefon: 728835767

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Wydział Kultury Urzędu Miasta Wrocławia
 • Adres: ul. G. Zapolskiej 4 , 50-032 Wrocław
 • E-mail: wkl@um.wroc.pl
 • Telefon: 71 7778354

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Do Wrocławskiego  Klubu ANIMA można dojechać tramwajem linii 31 lub 32.Przystanek wysiadkowy nazywa się Anima.Obiek posiada parking dla osób z niepełnosprawnościa ruchową. Przy wejsciu głównym zamontowano dzwonek, który wzywa pomoc przy otwarciu drzwi wejściowych.Na teren obiektu można wejśc z psem przewodnikiem. Budynek ma jeden poziom na którym jest  szatnia i toaleta dla niepełnoprawnych, nie ma barier architektonicznych. Obsługa w języku migowym po uprzednim uzgodnieniu z pracownikiem.